راه اندازی سامانه کارت اعتباری آوا

%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa
سامانه جامع کارت اعتباری آوا در بانک تجارت از تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ بصورت کامل عملیاتی و راه اندازی گردید. این سامانه بصورت یکپارچه با سامانه های بانک تجارت یکپارچه سازی شده و قابلیت صدور انواع کارت اعتباری شامل کارت خرید اعتباری، کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه یا سایر کارتهای مورد درخواست بانک تجارت را دارا میباشد.این سامانه قابلیت صدور انواع کارت اعتباری و تسهیلاتی مورد درخواست بانک را مبتنی بر عقود اسلامی و بخشنامه های بانک مرکزی را دارا می باشد.
لازم به ذکر است این سامانه برپایه دانش بومی و منطبق با عقود اسلامی پیاده سازی گردیده است و این شرکت با توجه به در اختیار داشتن تکنولوژی طراحی این سامانه، قابلیت تغییر و انطباق پذیری با سامانه های بانکی در حداقل زمان وجود دارد