اضافه نمودن فیلد ExtraData به منظورارائه اطلاعات ریزتراکنش مورد نیاز مشتری در صورتحساب اخذ شده.