این سامانه،با فراهم نمودن امکان پرداخت لحظه ای و انجام سایر تراکنشهای مورد نیاز برای درگاههای بانک میسر می باشد.یکی از نیازهای اساسی در ارتباط با سامانه ها و درگاههای مختلف بانک ، داشتن کانالهای ارتباطی متنوع می باشد. این سامانه دارای کانالهای ارتباطی استاندارد ۸۵۸۳ جهت ارتباط با سوئیچ های بانکی و کانال ارتباطی فایلی بعنوان یک کانال استاندارد در این سامانه پیش بینی شده است. همچنین این امکان در سامانه وجود دارد که در صورت نیاز می توان سایر کانالها را به آن اضافه نمود.